1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
 2. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 3. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.
 4. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
 • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
 • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
 1. Cele, o których mowa w ust. 4, są realizowane przez:
 • działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;
 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
 • udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).
 1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole.
 2. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dla uczniów naszej szkoły miejscem tym jest gabinet dentystyczny DentAM Stomatologia os. Gwarków 22A (budynek Przychodni Miejskiej w Żorach) tel. 536-007-800
 3. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 1. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w punkcie 8, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.