1977 roku rozpoczęto budowę osiedla imienia Wincentego Pstrowskiego, obecnie Wojciecha Korfantego. Było to trzecie osiedle mieszkaniowe dla górników. Równocześnie powstała szkoła osiedlowa, czwarta w Żorach. Tempo pracy było szybkie i 1 września 1980 roku nastąpiło uroczyste oddanie szkoły do użytku, połączone z inauguracją nowego roku szkolnego 1980/1981. Dyrektorem placówki została mgr Maria Pniak, która kierowała szkołą do 1992 roku.

W roku 1992 nastąpiła zmiana dyrekcji. Dyrektorem szkoły na 6 lat – do 31.04.1998 roku, został mgr Bogdan Małek.

Od 01.05.1998 roku na dyrektora została powołana tymczasowo mgr Kazimiera Karp, która sprawowała nadzór pedagogiczny do 28.12.1998 roku – do momentu przejścia na emeryturę. Wtedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazała całą dokumentację mgr Annie Lali, która od 29.12.1998 roku objęła tymczasowo stanowisko dyrektora.

W maju odbył się konkurs na dyrektora SP 16, który mgr Anna Lala wygrała i objęła to stanowisko na okres 5 lat, tj. od 01.09.1999 do 31.08.2004 roku.

1999 r. roku w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, pod naciskiem środowiska osiedlowego, zwłaszcza rodziców, zaczęło funkcjonować Gimnazjum Nr 8 – ósme na terenie Żor, a funkcję dyrektora powierzono mgr Małgorzacie Wojtaszek. Utworzono w nim 3 klasy pierwsze – z czego jedna była klasą integracyjną, w której uczyły się również dzieci niepełnosprawne.

Ponieważ gimnazjum miało klasy integracyjne, dyrektor SP 16 – mgr Anna Lala uzyskała zgodę na utworzenie takich klas także i w swojej szkole. Budynek posiada podjazd, dostosowaną toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

2000 roku podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia Marii Konopnickiej.

1 czerwca 2001 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym p.w. świętych Filipa i Jakuba, gdzie prałat Jan Szewczyk odprawił uroczystą Mszę świętą, w której uczestniczyli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół z terenu Żor, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Po mszy wszyscy uczestnicy udali się do szkoły w pochodzie, któremu towarzyszyła orkiestra dęta KWK „Pniówek”.

25 września tego samego roku w naszej szkole została otwarta izba regionalna, która została utworzona i wyposażona dzięki staraniom mgr Mirosławy Bieg prowadzącej kółko regionalne. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Waldemar Socha. Wśród zaproszonych gości był Naczelnik Wydziału Edukacji – Bogdan Lewandowski, Przewodniczący Rady Miasta – Zygmunt Łukaszczyk, Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Żory – Henryk Skupień i przedstawiciele Rady Osiedla.

We wnętrzu izby regionalnej znajduje się m.in.: dawna typowa śląska kuchnia – kredens pełen zastawy stołowej, biksy – puszki na mąkę, ryż, cukier, 120-letnia maszyna do szycia i wiekowy krzyż oraz stroje regionalne. Nasza szkoła jako jedyna w mieście posiada tego typu izbę. Dzięki niej uczniowie mają znakomity kontakt z przeszłością naszego regionu.

2002 roku, oprócz zwykłych klas pierwszych, w SP 16 utworzono pierwszą klasę integracyjną,. Celem utworzenia takiej klasy było stworzenie szkoły na I, II, III etapie edukacyjnym, która byłaby przyjazna integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, a która jednocześnie mieści się w jednym budynku.

Od tego samego roku nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie Socrates Comenius (od 2008 r. Comenius), w trakcie którego m. in.: wymieniamy się doświadczeniami ze szkołami partnerskimi w Turcji, Włoszech, Szwecji, prezentujemy nasze dokonania w zakresie tolerancji i specjalnych potrzeb edukacyjnych.

1 września 2004 roku placówka połączyła się z funkcjonującym w tym samym budynku Gimnazjum Nr 8 i od dnia 1 września zaczęła funkcjonować w Zespole Szkół Nr 8, którego dyrektorem została mgr Ewa Szymala.

Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2004 roku nastąpiło oficjalne oddanie do użytku windy dla osób niepełnosprawnych. w pierwszym przejeździe windą uczestniczył wiceprezydent miasta wraz z dyrektorem ZS Nr 8.

We wrześniu 2005 roku odbyły się obchody jubileuszu z okazji 25. rocznicy założenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Marii Konopnickiej. Po uroczystej akademii w MOK – u, poczęstunku i występach uczniów odbyło się spotkanie absolwentów – sprzed kilku, kilkunastu, dwudziestu lat…

Budynek szkoły jest ciągle modernizowany, aby zapewnić dzieciom coraz lepsze warunki do nauki i rozwoju: duże i przestronne sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne, nowoczesne sanitariaty, pracownię komputerową z dostępem do Internetu, gabinety przedmiotowe, bibliotekę i czytelnię wraz z multimedialnym centrum informatycznym, salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem, gabinet profilaktyki medycznej, sklepik szkolny, boisko do różnych dyscyplin sportowych.

Co roku organizujemy spotkanie integracyjne – Mikołajki (wcześniej Wigilia Integracyjna), podczas którego spotykają się m. in.: wychowankowie Ośrodka Leczniczego w Gorzycach, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, dzieci z Przedszkola nr 22 z Mikołajem. Wszyscy wspólnie się bawią, otrzymują prezenty, kolędują, częstują się słodkościami przygotowanymi przez uczniów, rodziców i nauczycieli ZS Nr 8.

Od kwietnia 2007 r. korzystamy z elektronicznego „Systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce – Librus”.

W roku szkolnym 2009/2010 w ZS8 utworzona została pierwsza klasa sportowa o profilu baseball pilotowana przez trenera II klasy baseballu prowadzącego drużyny w klubie Gepardy Żory, a jednocześnie nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole – mgr Arkadiusza Żurkowskiego. W kolejnym roku szkolnym utworzono klasę softballu dla dziewcząt.

Specjalistyczne szkolenie sportowe w tych klasach prowadzone było w ramach 10 godzin zajęć sportowych tygodniowo wg autorskich programów szkolenia. Basebaliści osiągali bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, np.: i miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (2011 r.), IV miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskiej w Ostrawie.

16 października 2009 r. oddano do użytku kompleks sportowy „Orlik”. w uroczystym otwarciu uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, grono pedagogiczne ZS8, przedstawiciele władz, mieszkańcy osiedla Korfantego. Pierwszy mecz na nowym boisku rozegrali przedstawiciele Rady Miasta kontra nauczyciele ZS Nr 8.

1 października 2010 r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej Nr 16. Rano szkołę zwiedzali uczniowie – dawni i dzisiejsi, następnie w „Kinie na Starówce” podczas uroczystej akademii zjedzono tort „urodzinowy” i powspominano poprzednie lata.

W latach 2010-2012 realizowaliśmy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Żorska Akademia Efektywnej Nauki” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Podczas spotkań stosowano nowoczesne metody nauki języka angielskiego i polskiego poprzez warsztaty, zabawy, eksperymenty takie jak w Leader School.

Od 2010 r. z inicjatywy naszej nauczycielki muzyki – mgr Aleksandry Grygierzec na „Scenie na Starówce” odbywa się corocznie Ogólnopolski Festiwal Piosenki Filmowej i Musicalowej (FIM). Festiwal wzbudza ogromne zainteresowanie, a jednym z laureatów jest Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, którego znamy z TV.

W tym samym roku jedna z naszych pracowni komputerowych uzyskała status Edukacyjnego Laboratorium ECDL (Europejski certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Rok 2011 to udział szkoły w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który wspiera rozwój uczniów rozpoczynających naukę w szkole poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela oraz pierwsza wystawa „Młode talenty” zorganizowana m. in. przez nauczyciela plastyki w naszej szkole – mgr Klaudię Pawelec-Gliklich. w „Galerii Na Starówce” można oglądać prace plastyczne uczniów ZS8 wykonane różnymi technikami, np.: płaskorzeźby, grafiki, mozaiki ceramiczne.

Od kilku lat w naszej szkole odbywa się Miejski Konkurs Plastyczny „Anioł” pod patronatem żorskiego hospicjum, na które przeznaczone są pieniądze uzyskane ze sprzedaży prac plastycznych po rozstrzygnięciu konkursu. Konkurs organizowany jest przez m. in.: mgr Agnieszkę Auguścik oraz mgr Magdalenę Stańko-Żytkowiak.

Co roku Fundusz Stypendialny przy stowarzyszeniu „Moja Dzielnica” w celu uzyskania jak największego poziomu wykształcenia przez dzieci i młodzież naszej szkoły przeznacza środki pieniężne dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki nauczania (średnia 5,0 ).

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. realizowaliśmy projekt „Nasza szansa na sukces” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wdrożyliśmy program rozwojowego ukierunkowania na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zwiększenia atrakcyjności zajęć i podniesienia jakości oferty edukacyjnej. Zajęcia odbywały się w modułach, np.: ITC (zajęcia informatyczne), humanistyczny, doradztwo zawodowe.

W roku szkolnym 2014 / 2015 nowym Dyrektorem naszej placówki została mgr Mariola Wita.

1 września 2016 r. Prezydent Żor – p. Waldemar Socha dokonał uroczystego otwarcia naszego „Laboratorium Nauki”, która jest pracownią międzyprzedmiotową. Odbywają się w niej zajęcia lekcyjne z chemii, fizyki, biologii oraz przyrody, m. in.: poprzez wykorzystanie metody badawczej. Pracownia wykorzystywana będzie również do promocji nauk przyrodniczych, realizacji projektów gimnazjalnych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Nowy projekt otrzymał nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia 2016” – środki pieniężne, które zostały przeznaczone na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

W tym samym roku po raz pierwszy, ale nie ostatni, z inicjatywy mgr Małgorzaty Maciejończyk i mgr Marioli Weber w naszej szkole odbył się  I Powiatowy Turniej Mitologiczny – „Mitologiczne podchody”.

Od 2017 r. uczniowie biorą udział w Specjalistycznych Obozach Językowych „Euro Week – Szkoła Liderów” współfinansowanych prze UE, by m. in. : rozwijać umiejętności społeczne oraz doskonalenie umiejętności językowych.

W roku szkolnym 2017/2018 uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczone na uzupełnienie i uatrakcyjnienie zbiorów szkolnej biblioteki.

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim, w którym w naszej placówce funkcjonowały klasy gimnazjalne.

Od czerwca 2019 do chwili obecnej realizowana jest innowacja, w ramach której powstał szkolny ogród, a w nim:

– leśny zakątek,

– ścieżka sensoryczna,

– paśnik dla bażanta,

– hotel dla owadów,

– kwietna łąka z ulem,

– rabatki do obsadzenia,

– jagodnik z jeżynami i malinami.

Jest to innowacja organizacyjno – metodyczna, która ma poszerzyć wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt i praktyczne działanie, a także pełni rolę hortiterapii, czyli wykorzystanie roślin oraz prace w szkolnym ogrodzie w pracy z młodzieżą szkolną.

Osoby zaangażowane w realizacje projektu; Marek Dyrda, Basia Goik, Monika Napiórkowska, Ewa Rak, Piotr Śliwiński.

Nowy rok szkolny 2019/2020 wita wraz z uczniami nowa p. dyrektor – mgr Katarzyna Jakubik, nauczyciel fizyki w naszej szkole.

Ten rok szkolny , jak i następny, mocno wryje się w pamięć uczniów, rodziców i nauczycieli – to czas nauczania zdalnego spowodowanego Covidem – 19.

Lekcje odbywały się na platformie G-Suite.

 

O nas w skrócie:

 • do 2014 roku działaliśmy w projekcie Comenius (dawny Socrates-Comenius),
 • do 2018 roku byliśmy organizatorami jedynej w mieście imprezy o takim charakterze – Mikołajek Integracyjnych, podczas których młodzież niepełnosprawna intelektualnie wspólnie bawiła się, kolędowała i przyjmowała Świętego Mikołaja z prezentami,
 • do 2019 roku organizowaliśmy roku Ogólnopolski Festiwal Piosenki Filmowej i Musicalowejoraz Międzynarodowy Festiwal Piosenki,
 • organizujemy Miejski Konkurs Plastyczny „Anioł”,

Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas i – III,

Powiatowy Turniej Mitologiczny,

 • posiadamy Multimedialne Centrum Informacjioraz „Laboratorium Nauki” nagrodzone w konkursie „Zielona Szkoła 2016”,
 • wybitni uczniowie otrzymują u nas stypendium fundowane przez stowarzyszenie „Moja Dzielnica”,
 • jedna z naszych pracowni komputerowych posiada certyfikat Laboratorium ECDL,
 • w czerwcu, podczas organizowania wystawy „Młodych talentów” w „Galerii na Starówce” nasi uczniowie wystawiają swoje prace plastyczne,
 • mamy piękny szkolny ogród, w którym odbywają się zajęcia, m. in. : przyrody, geografii,
 • korzystamy z Librusa– elektronicznego Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce,
 • mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami,
 • dzięki udziałowi m. in.: w projekcie „Nasza szansa na sukces” została unowocześniona baza dydaktyczna naszej szkoły, np.: tablice interaktywne z projektorami.