Wyniki klasyfikacji śródrocznej 1-3

Wyniki klasyfikacji śródrocznej 4-8

Uzasadnienie oceny nagannej

Uzasadnienie nieklasyfikowania ucznia

Informacja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacja o pracy nauczyciela