KREATYWNOŚĆ   AKTYWNOŚĆ        BEZPIECZEŃSTWO          WSPARCIE

 

DLACZEGO WŁAŚNIE SZESNASTKA?

W 2002 roku, oprócz zwykłych klas pierwszych, w SP 16 utworzono pierwszą klasę integracyjną. Celem utworzenia takiej klasy było stworzenie szkoły, która byłaby przyjazna integracji dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami, a która jednocześnie mieści się w jednym budynku.

Przez wiele lat wypracowaliśmy skuteczne metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: zarówno tych potrzebujących dodatkowego, specjalistycznego wsparcia, jak i tych, które doskonale radzą sobie z wyzwaniami dzisiejszego świata.

Dla naszych uczniów nieustannie szkolimy się i poszukujemy nowych rozwiązań. Pedagodzy pracujący w szkole to wszechstronnie wykształceni specjaliści, a jednocześnie ludzie z pasją i doświadczeniem, którzy kochają swoją pracę.

W klasach integracyjnych realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki i programy nauczania.

Liczba uczniów w naszych klasach integracyjnych wynosi od 15 do 20, w tym do 5 uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym – nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne.

ZALETY KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO:

 • mała liczebność grupy,
 • opieka dwóch nauczycieli na większości lekcji,
 • indywidualizacja pracy podczas lekcji,
 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • poszukiwanie wciąż nowych metod pracy i rozwiązań w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych,
 • dostrzeganie zdolności dziecka i rozwijanie jego mocnych stron,
 • uczenie się i rozwijanie postawy szacunku, empatii i tolerancji,
 • przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
 • rozwój samodzielności, wiary we własne siły i możliwość przezwyciężania trudności,
 • rozwijanie postawy altruistycznej,
 • przełamywanie izolacji społecznej,
 • rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb wszystkich uczniów będących w zespole klasowym,
 • zdobywanie nowych, cennych doświadczeń,
 • bliska współpraca z rodzicami.