Deklaracja dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły
www.sp16.zory.pl Data publikacji strony internetowej: 25 września 2010 roku. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: 21 września 2020 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Katarzyna Jakubik katarzyna.jakubik@sp16.zory.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu 32 43 45 444.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie
powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub
aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego
terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy
podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji
mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika
Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl.

Deklaracja dostępności architektonicznej

1. Budynki Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej
w Żorach nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach
urzędowania.
2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych.
3. Korytarze, schody oraz windy znajdujące się w ww. budynkach są ogólnodostępne,
odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz wzroku.
4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach jest zapewniona w sposób wizualny
i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne, portier, sekretariat).
5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani
pracownicy punktu informacji i portierzy).
6. Przed budynkiem szkoły znajdują się wyznaczone i bezpłatne miejsca parkingowe do osób
niepełnosprawnych.
7. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwości ewakuacji lub ich uratowania
w inny sposób (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia
i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania
na wypadek ewakuacji).

Deklaracja dostępności informacyjno-komunikacyjnej

1. Zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie
określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę
wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu lub portiera o konieczności
obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.